Algemene Voorwaarden

AVG / GDPR

Algemeen

Versie Januari 2023

HeartPepper Filmmaking mag deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Als er sprake is van een wijziging of aanvulling, zal HeartPepper Filmmaking dat aan Opdrachtgever mededelen. Wanneer een bepaling uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven overige bepalingen in stand en zullen partijen gezamenlijk een vervangende bepaling opstellen. Op alle rechtsverhoudingen tussen HeartPepper Filmmaking en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in het geval van een geschil eerst een minnelijke schikking proberen te treffen. Wanneer er geen minnelijke schikking getroffen kan worden, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

1. Definities     /     2. Toepassing     /     3. Aanbod en Aanvaardig     /     4. Filmen     /     5. Vergoeding     /     6. Betalingsvoorwaarden     /     7. Aansprakelijkheid     /     8. Muziek

1. Definities

Hieronder kun je lezen wat we met deze begrippen bedoelen wanneer we deze gebruiken in deze algemene voorwaarden:

 1. Eindproduct/Eindmontage/Final Cut: het Werk dat is voortgekomen uit een filmopdracht, waarbij
  HeartPepper Filmmaking het filmen en monteren heeft verzorgd;
 2. Opdrachtgever: rechtspersoon of natuurlijke persoon waaraan Heartpepper Filmmaking een aanbod doet of waarmee Heartpepper Filmmaking een overeenkomst heeft gesloten;
 3. Opdrachtnemer: Heartpepper Filmmaking, tevens gebruiker van deze algemene
  voorwaarden;
 4. Overeenkomst: de afspraken met betrekking tot een Opdracht;
 5. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat.

2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van HeartPepper Filmmaking en op alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen HeartPepper Filmmaking en Opdrachtgever.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken als HeartPepper Filmmaking en Opdrachtgever dat Schriftelijk overeenkomen.
 3. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Aanbod en Aanvaarding

 1. HeartPepper Filmmaking doet een aanbod via de website, e-mail of per telefoon.
 2. Het aanbod op de website kan door Opdrachtnemer worden aanvaard door het
  bijbehorende formulier op de website in te vullen. HeartPepper Filmmaking stuurt per e-mail een bevestiging van de ontvangst van het formulier.
 3. Een aanbod dat per telefoon of e-mail is gedaan kan door Opdrachtgever worden aanvaard door een bevestiging van de aanvaarding te versturen per e-mail aan HeartPepper Filmmaking. Wanneer HeartPepper Filmmaking aan Opdrachtgever een bevestiging stuurt, mag van de juistheid daarvan uitgegaan worden wanneer Opdrachtgever de juistheid van de opdrachtbevestiging Schriftelijk heeft medegedeeld, althans wanneer deze uitblijft, maar Opdrachtgever ermee instemt dat HeartPepper Filmmaking met de werkzaamheden begint, althans wanneer Opdrachtgever de indruk wekt daarmee in te stemmen.
 4. Het akkoord op het aanbod geldt samen met deze algemene voorwaarden als de overeenkomst tussen HeartPepper Filmmaking en Opdrachtgever.
 5. Bij veranderingen in de werkzaamheden, door wijzigingen in de opdracht of Overeenkomst, mag HeartPepper Filmmaking ook haar vergoeding hiervoor aanpassen. Deze zal zij vooraf mededelen aan Opdrachtgever.
 6. De Overeenkomst kan alleen met instemming van HeartPepper Filmmaking en Opdrachtgever gezamenlijk worden aangepast.
 7. Wanneer HeartPepper Filmmaking nieuwe informatie ontvangt, waardoor het uitvoeren van de opdracht voor haar onaanvaardbaar is geworden, mag ze de opdracht alsnog weigeren, althans de Overeenkomst ontbinden zonder enige vorm van schadevergoeding verschuldigd te zijn. Als van een dergelijke situatie sprake is, zal HeartPepper Filmmaking dat zo snel mogelijk aan Opdrachtgever melden.

4. Filmen

 1. Wanneer Opdrachtgever met Heartpepper Filmmaking is overeengekomen om een film of video te maken, wordt hierbij tussen partijen een planning gemaakt voor het script, de opnamedag en de montage.
 2. Heartpepper Filmmaking behoudt zich het recht voor om derden de betrekken bij het uitvoeren van de overeenkomst. Er is geen garantie op dienstverlening van een specifiek persoon.
 3. Heartpepper Filmmaking en Opdrachtgever bespreken gezamenlijk wat het plan is en wat het doel van de film moet zijn. Opdrachtgever schrijft vervolgens een script voor deze video en werkt het plan uit. Deze moeten uiterlijk 7 dagen voor de geplande filmdag bij Heartpepper Filmmaking aangeleverd worden. Heartpepper Filmmaking beoordeelt het plan en het script op geschiktheid voor de video. Wanneer het plan en/of het script (deels) ongeschikt bevonden zijn, zal Heartpepper Filmmaking dit tijdig melden en daarbij aangeven waarom er sprake is van ongeschiktheid, zodat Opdrachtgever nog enkele dagen de tijd heeft om aanpassingen te doen.
 4. Wanneer na aanpassingen door Opdrachtgever er punten in het plan of het script blijven staan die het voor Heartpepper Filmmaking onaanvaardbaar maken om de filmdag doorgang te laten vinden zal de dag verplaatst moeten worden, waarbij in overleg in een nieuwe datum bepaald wordt. Dit kan gevolgen hebben voor de opleverdatum van de eindmontage. Wanneer de filmdag verplaatst moet worden, wordt hiervoor een toeslag van 25% van de overeengekomen vergoeding gerekend.
 5. Wanneer Opdrachtgever op eigen initiatief, om welke reden dan ook, de filmdag naar een andere datum wil verplaatsen, moet dit tenminste 30 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum aan HeartPepper Filmmaking Schriftelijk worden medegedeeld. Bij mededeling van een gewenste verplaatsing binnen 30 dagen tot de overeengekomen datum, brengt Heartpepper Filmmaking een toeslag van 25% in rekening.
 6. Indien Heartpepper Filmmaking het initiatief neemt om de filmdag te verplaatsen om een andere reden dan dat het script of plan niet voldoet, zal HeartPepper Filmmaking dit zo snel mogelijk melden en in overeenstemming met Opdrachtgever een nieuwe datum bepalen. Waar mogelijk wordt de nieuwe datum voor de filmdag op zodanige wijze gepland dat de deadline voor het leveren van de eindmontage nog steeds haalbaar is. Wanneer de datum van de filmdag essentieel is en dit vooraf duidelijk was, zal Heartpepper Filmmaking zorgen voor geschikte vervanging. Indien, om welke reden dan ook, verplaatsen of vervangen niet tijdig meer mogelijk is, mag de overeenkomst door Opdrachtgever worden ontbonden, waarbij geen van de partijen tot vergoeding van kosten of schade gehouden is.
 7. Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal HeartPepper Filmmaking de Opdrachtgever tijdig inlichten.
 8. Indien het weer het, naar mening van Heartpepper Filmmaking, niet toelaat om te filmen zal in gezamenlijk overleg kosteloos een nieuwe datum worden bepaald.
 9. Tijdens de filmdag zal er volgens het plan en script van Opdrachtgever gefilmd worden.
 10. Na de filmdag of opnamedag zal Heartpepper Filmmaking zorgen voor een montage volgens het door Opdrachtgever geschreven plan. Tenzij anders overeengekomen levert Heartpepper Filmmaking een eindmontage binnen twee maanden na de filmdag of opnamedag aan Opdrachtgever.
 11. Een door HeartPepper Filmmaking opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld.
 12. Indien Opdrachtgever materiaal verwerkt wil hebben in de film of video, die van derden afkomstig zijn, moet Opdrachtgever deze tijdig, uiterlijk op de filmdag, bij Heartpepper Filmmaking aanleveren. Opdrachtgever staat ervoor in van deze materialen auteursrechthebbende te zijn, althans over een geschikte licentie te beschikken voor het gewenste gebruik van dit materiaal.
 13. Voor zover er portretten en persoonsgegevens voorkomen in het gefilmde materiaal of het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal, is dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 14. Opdrachtgever krijgt éénmaal de mogelijkheid wijzigingen aan te laten brengen in de eindmontage. Deze wijzigingen moeten overeenkomen met het vooraf opgestelde plan en script. De gewijzigde versie wordt geleverd binnen 30 dagen nadat het wijzigingsverzoek is ingediend.
 15. Voor extra wijzigingen of wijzigingen die afwijken van het plan of script of wijzigingen waarvoor extra filmmateriaal of andere werkzaamheden nodig zijn, zullen uitgevoerd worden volgens het dan geldende uurtarief van Heartpepper Filmmaking. Van deze extra kosten zal HeartPepper Filmmaking Opdrachtgever eerst op de hoogte stellen.
 16. De eindmontage wordt geleverd via een downloadlink. Nadat de downloadlink door HeartPepper Filmmaking aan Opdrachtgever is aangeboden, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het goed opslaan van het eindproduct en het maken van backups, zodat de eindmontage altijd ter beschikking is van Opdrachtgever en niet verloren gaat.
 17. HeartPepper Filmmaking levert slechts de eindmontage, althans het eindproduct, en niet het (film)materiaal dat overblijft of anderszins enig ruw en onbewerkt materiaal.
 18. HeartPepper Filmmaking staat ervoor in zowel de eindmontage als het ruwe, onbewerkte filmmateriaal maximaal drie maanden te bewaren en op te slaan.
 19. HeartPepper Filmmaking is auteursrechthebbende van dat wat zij gefilmd en gemonteerd heeft, althans is zij mede auteursrechthebbende. HeartPepper Filmmaking verleent aan Opdrachtgever een licentie voor onbepaalde tijd, wereldwijd. Het werk mag niet zonder toestemming van HeartPepper Filmmaking gewijzigd worden.
 20. HeartPepper Filmmaking is, tenzij anders overeengekomen, gerechtigd het eindproduct, de eindmontage, als werk in haar (online) portfolio op te nemen, waaronder begrepen haar website en online videokanaal. Daarnaast is HeartPepper Filmmaking gerechtigd om links te delen, bijvoorbeeld op social media, naar websites en andere locaties waar Opdrachtgever het eindproduct openbaar heeft gemaakt.
 21. HeartPepper Filmmaking mag, tenzij anders overeengekomen, namen, foto’s en het logo van Opdrachtgever vermelden op haar website, waarmee HeartPepper Filmmaking aangeeft dat Opdrachtgever een van haar klanten is of is geweest.
 22. Heartpepper Filmmaking is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal. Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag dan zal Heartpepper Filmmaking naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.

5. Vergoeding

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op orderbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW.
 2. Wanneer er geen vergoeding is overeengekomen is de door HeartPepper Filmmaking gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 3. In het geval er niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent HeartPepper Filmmaking een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 4. Wanneer de opdracht of Overeenkomst wijzigt of Opdrachtgever om extra werkzaamheden vraagt, zal HeartPepper Filmmaking de extra kosten en vergoedingen doorberekenen aan Opdrachtgever. Als aannemelijk is dat HeartPepper Filmmaking hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal HeartPepper Filmmaking ook dit bij Opdrachtgever in rekening brengen.
 5. In geval van liquidatie, surséance van betaling, faillissement, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van HeartPepper Filmmaking op de Opdrachtgever direct opeisbaar.
 6. Indien de Opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de Overeenkomst, dan komen alle door HeartPepper Filmmaking in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening / nakoming voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom.

6. Betalingsvoorwaarden

 1. HeartPepper Filmmaking zal het voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een
  (elektronische) factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Hiertoe boekt Opdrachtgever via de website de dienst in en betaalt online. De factuur wordt automatisch aangemaakt en elektronisch verstuurd.
 2. HeartPepper Filmmaking mag deelfacturen sturen of een aanbetaling of vooruitbetaling verlangen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Bij een te late betaling mag HeartPepper Filmmaking zonder nadere ingebrekestelling, 2% rente per maand in rekening brengen, waarbij een deel van de maand als gehele maand heeft te gelden. Daarnaast is HeartPepper Filmmaking  gerechtigd incassokosten te rekenen ter waarde van 10% van de overeengekomen vergoeding, althans het factuurbedrag, met een minimum van €150,-

7. Aansprakelijkheid

 1. HeartPepper Filmmaking kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
 2. De aansprakelijkheid van HeartPepper Filmmaking overstijgt nooit het factuurbedrag, althans het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van HeartPepper Filmmaking gedekt wordt. In het geval van een duurovereenkomst, overstijgt de aansprakelijkheid nooit de hoogte van de betaalde vergoedingen van de voorgaande zes maanden.
 3. HeartPepper Filmmaking is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, gederfde winst of anderszins, als gevolg van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor en zal HeartPepper Filmmaking vrijwaren van aanspraken van derden ten aanzien van alle door Opdrachtgever aan HeartPepper Filmmaking geleverde informatie, werken en materialen. Opdrachtgever staat ervoor in dat deze informatie, werken en materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en stelt HeartPepper Filmmaking schadeloos in het geval van aanspraken van derden ten aanzien hiervan.
 5. HeartPepper Filmmaking heeft altijd het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
 6. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een Opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van HeartPepper Filmmaking, met uitzondering van het door de Opdrachtgeven geschreven script. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt HeartPepper Filmmaking de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.

8. Muziek

 1. Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechten organisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn verdeeld in een deel STEMRA, het gebruik van stock-muziek samengevoegd met videobeeld en het deel BUMA als video’s inclusief geluid openbaar gemaakt worden via internet of andere openbare kanalen.
 2. De STEMRA kosten worden afgedragen door HeartPepper Filmmaking.
 3. Voor de BUMA kosten is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor aanmelding en afdracht.